Psikososyal Temelli Kişisel Geliştirici Eğitimler

Psikososyal destek hizmetleri, öğrencinin kendisini tanıması ve kişisel gelişimi için çevre şartlarını en üst düzeyde kullanabilmesinde öğrenciye yapılan sistemli yardımdır. Bu bağlamda, öğrencinin kendisini tanımasına yardımcı olmak psikososyal destek hizmetlerinin birincil görevidir.

Psikososyal destek hizmetleri kapsamında genel olarak iki tür çalışma yapılmaktadır. Bunlar; önleyici ve güçlendirici çalışmalardır.

İnsan, yaşamının başlangıcında her ne kadar daha çok biyolojik nitelikte bir varlık olsa da doğduğu andan itibaren eş zamanlı olarak psikolojik ve sosyal yönden de bir gelişim sürecine girmektedir. Bu süreçte bireyin psikososyal bir varlık olmasına katkı sunan kurumlardan biri de okuldur.
Okullar, okul öncesi dönemlerden itibaren bireylerin her açıdan gelişiminde, yetiştirilmesinde, nitelikli insan gücü olarak toplumda yerlerini almalarını sağlamada oldukça önemli eğitim kurumlarıdır ve onların toplumsallaşması sürecinde önemli bir rol oynamaktadırlar. Okul sosyal hizmeti, öğrencilerin içinde bulundukları gelişim dönemi, aile ve yaşam koşulları nedeniyle yaşadıkları sorunların çözümü, gereksinim duyulan hizmetlerden yararlanmaları ve böylece eğitim etkinliklerini başarı ile sürdürmelerini sağlama gibi psikososyal hizmetleri, eğitim ekibi ile ekip çalışması anlayışında yürütmektedir.
Özellikle okul ve yakın çevrenin etkisi ile psikososyal yönden gelişme sürecinde olan bireyin karşılaştığı en önemli temalardan biri de sağlıktır. Sağlık, fiziksel ve ruhsal yönleri ile bir bütündür. Sağlığa bedensel, ruhsal ve sosyal yönden ayrılmaz bir bütünlük ve etkileşim içerisinde yaklaşılmalıdır. Özellikle ruh sağlığı ve uyum alanında karşılaşılan problemlerle baş etmede bireylere destek olmanın en uygun yollarında biri onlara psikososyal destek sağlamaktır. Fiziksel hastalıkların iyileşmesine dahi katkısı olan.

Psikososyal destek hizmetleri günümüzde gittikçe değer kazanan bir hizmet alanına dönüşmektedir. Günümüzde psikososyal
destek hizmetlerinin, afetler (travmalar) sonrası yürütülen insani yardım faaliyetlerinin ayrılmaz ve vazgeçilmez bir parçası olduğu, bu alanda çalışan bütün kurumlar tarafından kabul edilmektedir.
Olumsuz psikososyal faktörler davranışsal ve bilişsel bozukluklara da neden olmaktadır.
Özellikle sağlık alanında sorun yaşayan bireylerde psikososyal destek birey merkezli bütüncül tedavi anlayışının önemli bir parçasıdır.
Psikososyal destek, beden sağlığı kadar ruh sağlığını da koruyucu bir nitelik taşımaktadır. Anne ve babaların yaşam kalitelerinin düşük olması, kaygı ve depresyon düzeyleri ve psikolojik yapılarının bozuk olması çocukları olumsuz etkilemekte ve çocukların bu durumlarla baş edebilmek için psikososyal destek almaya yönelmektedirler. Örneğin, özellikle ergenlerde en önemli nedeni aile ve karşı cinsle ilgili sorunlar olan öz kıyımın azalmasında uzman personel tarafından kesintisiz verilen psikososyal destek hizmetlerinin önemli bir yeri vardır.
Psikososyal destek hizmetinin nasıl verileceği oluşturacağı etki açısından önemli bir değişkendir. Bireylerin
ihtiyaçlarını tanımak, saygılı ve duyarlı davranmak; bilgi ve eğitim vermek, bireylere kişi ve
aile merkezli bakım sağlama; kesintisiz bilgilendirme ve duygusal destek psikososyal destek hizmetlerinin etkili olması açısından önemlidir.

Hatta iyi uygulanmış bir psikososyal destek hizmeti sokaklarda suç üreten bireyleri topluma hizmet üreten normal bireylere
dönüştürülebilir.