Akademisyenlerin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumları

Özet
Amaç:
Bu çalışmanın amacı akademisyenlerin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumlarının belirlenmesidir.
Yöntem: Araştırma grubu 2019-2020 eğitim öğretim yıllında Türkiye ve KKTC’deki üniversitelerde öğretim veren toplamları (n=228) katılımcıdan oluşmaktadır. Veriler Zeyneloğlu ve Terzioğlu tarafından geliştirilen “Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Kişisel bilgi formundan elde edilen bilgilerle de akademisyenlerin cinsiyetleri, yaşları, medeni durumları, hangi ülkenin vatandaşı oldukları, en uzun yaşadıkları ülkenin neresi olduğu, nerede yaşadıkları, aile tiplerinin ne olduğu, anne ve baba eğitim durumları, kıdemlerinin(unvan) ne olduğu, kaç yıldır akademisyenlik yaptıkları ile toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumları arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırmada veriler SPSS. 24.0 sayısal çözümleme paket programı kullanılarak analiz edilmiştir.Bütün istatistiksel çözümlemeler için güven aralığı %95 ve anlamlılık değeri .05 olarak alınmıştır.Verilerin analizinde frekans analizi, betimsel istatistik, bağımsız gruplar t- testi ve tek yönlü varyans(ANOVA) analizi kullanılmıştır.
Bulgular: Elde edilen bulgulara göre katılımcıların daha çok toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin eşitlikçi tutumu sergiledikleri görülmüştür. Kadın akademisyenlerin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumlarının hem geleneksel hem de eşitlikçi alt boyutta erkek akademisyenlere göre anlamlı biçimde farklılaştığı saptanmıştır. Bunun yanında 41-50 yaş aralığındaki akademisyenlerin toplumsa cinsiyet rollerine ilişkin tutumlarının her iki alt boyutta diğer yaş aralıklarına göre anlamlı biçimde farklılaştığı görülmüştür. Ayrıca medeni durumu boşanmış akademisyenlerin toplumsal cinsiyet rollerine karşı daha fazla duyarlılık gösterdiği ve profesör akademisyenlerin diğer unvanlara sahip akademisyenlere göre daha fazla toplumsal cinsiyet rollerine karşı duyarlı olduğu da elde edilen bulgular arasındadır.


Academıcans ‘Attıtudes On Gender Rollers
Abstract
Objective:
The aim of this study is to determine academicians’ attitudes towards gender roles.
Methods: The study group totals that teaching in universities in 2019-2020 academic year in Turkey and the TRNC (n = 228) it consists of participants. The data were collected using the “Gender Roles Attitude Scale” developed by Zeyneloğlu and Terzioğlu. With the information obtained from the personal information form, the gender, age, marital status of the academics, which country they are the citizen of, the country where they live the longest, where they live, what their family type is, their mother and father education status, their seniority (title), how many years The relationship between their academics and their attitudes towards gender roles was examined. Data in the research SPSS. Analyzed using 24.0 numerical analysis package program. For all statistical analyzes, the confidence interval was taken as 95% and the significance value as .05. Frequency analysis, descriptive statistics, independent groups t-test and one-way variance (ANOVA) analysis were used for data analysis.
Findings: According to the findings, it was observed that the participants displayed an egalitarian attitude towards gender roles. It has been determined that the attitudes of female academics towards gender roles differ significantly compared to male academics, both in traditional and egalitarian sub-dimensions. In addition, it was observed that the attitudes of academicians between the ages of 41-50 on gender roles in society differ significantly in both sub-dimensions compared to other age ranges. It is also among the findings that academicians whose marital status is divorced are more sensitive to gender roles and that professors are more sensitive to gender roles than academics with other titles.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir